office@ens-slo.com

Prodaja in nabava storitev

Bojan Gale, inž.el.  – VN daljnovodi, VN kablovodi, RTP, infrastruktura (SN, NN omrežje, industrija)

Rudi Krampač, inž.el. – VN daljnovodi, VN kablovodi, RTP, infrastruktura (SN, NN omrežje, industrija)

Žiga Hribar, univ.dipl.inže.el. – RTP, infrastruktura (SN, NN omrežje, industrija)

Srečka Žlajpah, dipl.org.-menedž. – jeklene konstrukcije in gradbena dela za RTP in VN daljnovode, telekomunikacijski (antenski) objekti