office@ens-slo.com

RTP Kamnik – zvišujemo nivo naših storitev

V RTP Kamnik smo storitev montaže nadgradili z meritvami in spuščanjem v pogon VN opreme

19.08.2020
Elektro Ljubljana bo z investicijo v obnovo in razširitev RTP Kamnik, izboljšala kakovost in zanesljivost dobave električne energije na svojem najbolj sevnem področju in hkrati omogočila kakovostno VN povezavo s sosednjo distribucijo. Elektro novi sistemi smo V RTP Kamnik, kot podizvajalci konzorcija Kolektor Igin ter C & G, izvajali delno dobavo materiala, ter demontažna in montažna dela na VN opremi, priključnem daljnovodu, priključevanju 20 kV kablov in zbiralnic vključno z izvedbo kabelskih končnikov, ozemljitve, jeklene konstrukcije ter priključevanje signalnih kablov. Posebej pomemben del projekta pa je bilo spuščanje VN ločilnikov in odklopnikov v pogon in šolanje osebja naročnika za njihovo uporabo. Za izvedbo teh visoko strokovnih storitev smo pri proizvajalcu ustrezno izobrazili najboljše monterje in investirali v merilno opremo priznanega svetovnega proizvajalca, s pomočjo katere lahko natančno merimo vse parametre delovanja odklopnikov in ločilnikov. To je nov mejnik v kvaliteti poslovanja podjetja, saj s pomočjo te opreme lahko naročnikom in upravljalcem visoko napetostnega omrežja zagotovimo najvišjo možno kakovost izvedenih del in omogočimo dolgotrajno brezskrbno obratovanje naprav velikih vrednosti. Z navedeno opremo lahko izvajamo meritve tudi za potrebe vzdrževanja obstoječih odklopnikov in ločilnikov na 110 kV napetostnem nivoju. Take meritve so pomembne z vidika optimizacije stroškov vzdrževanja opreme. Naši prizadevni monterji in strokovnjaki za meritve so dela opravili v predvidenih rokih in naročnikoma predali vso potrebno dokumentacijo za začetek obratovanja novih polj v tej pomembni razdelilni transformatorski postaji.

  • RTP Kamnik


  Nazaj