office@ens-slo.com

Podpisali smo največjo pogodbo

Z naročnikom Elektro Primorska smo podpisali pogodbo za obnovo enositemskega daljnovoda DV 110 kV RTP Pivka - ENP Pivka v dvosistemski daljnovod

28.03.2018
Naše podjetje vodi konzorcij, v katerem sta še partnerja Kaskader d.o.o. ter C & G Ljubljana d.o.o., ki je javnem razpisu s konkurenčno ceno pridobil naročilo za celovito obnovo daljnovoda od RTP Pivka do elektro napajalne postaje Pivka. Predmet projekta je obnova dvojnega enosistemskega DV 110 kV RTP Pivka - ENP Pivka v en dvosistemski DV. Cilj nameravanega posega je izboljšanje napetostnih razmer in zanesljivosti dobave električne energije na širšem področju Notranjske, ki se napaja iz razdelilnih postaj RTP Pivka in RTP Postojna. Daljnovod med RTP Pivka in ENP Pivka, ki je predviden za obnovo je bil zgrajen v času Kraljevine ltalije leta 1939. Daljnovodna povezava je bila tedaj zgrajena v obliki dveh enosistemskih vzporednih daljnovodov, klasične jeklene predalčne konstrukcije, na medsebojni razdalji ca 20 m (osi daljnovodov). Danes severni daljnovod obratuje na 20 kV napetostnem nivoju, južni obratuje na 11O kV napetostnem nivoju. Zaradi nujnosti obratovanja obstoječe 11O kV povezave RTP Pivka-RTP Postojna je predvideno, da se obnova vrši znotraj obstoječega varovalnega pasu 110 in 20 kV daljnovoda, tako, da se novi stebri postavljajo tik ob obstoječih, na oddaljenosti, ki se omogoča varno postavitev temeljnih delov stebrov. Namesto obnove dveh enosistemskih daljnovodov, se bo obnovil samo južni daljnovod kot nov dvosistemski daljnovod.
Skladno s projektom je naša naloga dobava materiala in opreme ter izvedba vseh gradbenih, montažnih in elektromontažnih del na daljnovodu. Dolžina trase daljnovoda je 1,6 km, na trasi pa bo 10 novih dvosistemskih stebrov. Projekt ima dve križanji z državno cesto, ter dela v območju poteka želežniške proge, kjer bo potrebno izvajanje uskladiti še z upravljalcem proge.
Cilj konzorcija ponudnikov na čelu z našim podjetjem je, dela izvesti v zahtevani kakovosti in pričakovanih rokih izvedbe.  Nazaj